දිවයින පුරා රැකියා දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයකින් තෝරාගන්න